اعتماد شما، اعتبار ماست

09128893157 -33914990

 

 

 

 

 

مدارک لازم جهت دریافت خسارت

 

برگه اعلام خسارت بیمه گذار با شرح حادثه و نام مورد بیمه
اصل بیمه نامه
اصل رسید پرداختی حق بیمه
گزارش بازدید اولیه
برگه تعهد نامه بیمه گذار


کارت ملی بیمه گذار
اعلام کتبی خسارت در موعد مقرر در بیمه‌نامه
تنظیم صورتجلسه خسارت با تعیین مواضع خسارت دیده و میزان آن
اصل بیمه‌نامه دردست بیمه‌گزار بهمراه ضمائم آن
اصل پیمان، متمم‌های پیمان، فهرست بهای پیمان و ضمائم آن (درصورت وجود)
صورت مجالس و صورت وضعیتهای ماهانه قبل از خسارت
اصل دستورکار مشاور به پیمانکار و صورتمجلس انجام آن برای اجرای کارهائی که در نقشه‌ها نیست.
اصل صورتجلسه با تأیید کتبی دستگاه نظارت برای انجام کارهائی که هنوز باتمام نرسیده بنابراین در صورت مجالس و صورت وضعیتها درج نشده و خسارت دیده است.
گزارش مقامات انتظامی درمورد سرقت یا فوت
گزارش نزدیکترین ایستگاه هواشناسی درمورد طوفان یا سیل
گزارش کارشناس خسارت با تعیین خسارت قابل پرداخت
تنظیم صورتجلسه خسارت براساس بازدید میدانی
مواضع و احجام خسارت دیده مطابق آنچه رؤیت شده است.
مواضع و احجامی که قابل رؤیت نبوده ولی بیمه‌گزار مدعی خسارت به آنهاست با ذکر عبارت "بنا به اظهار بیمه‌گزار".
کلیه مدارک مورد درخواست جهت بررسی خسارت.
میزان برآورد اولیه خسارت.

 

 


مراحل دریافت خسارت

 

مراجعه شخص بیمه گذار به همراه مدارک به شعبه پرداخت خسارت و یا نمایندگی صادر کننده بیمه خود جهت اعلام خسارت
اعلام خسارت
تشکیل پرونده
بررسی پرونده توسط واحد خسارت و اعزام کارشناس جهت بازدید از محل
صدور چک در وجه بیمه گذار