اعتماد شما، اعتبار ماست

09128893157 -33914990

 

 

     جدول بیمه زندگی مان برای فرد 30 ساله با اعمال پوشش های فوت، نقص عضو، امراض خواص و سرطان، معافیت و مستمری و افزایش 10 درصد سالیانه حق بیمه و سرمایه فوت به شرح ذیل می باشد:


                                                                                                                                                                                                     (ارقام به ریال می باشند)

 

سال حق بیمه سالانه سرمایه فوت به هر علت سرمایه فوت به علت حادثه امراض خاص پوشش سرطان ارزش بازخرید
1 6.000.000 150.000.000 450.000.000 37.500.000 75.000.000 3.696.200
5 8.784.600 219.615.000 658.845.000 54.903.700 109.807.500 35.950.600
10 14.147.600 353.692.000 1.061.076.400 88.423.000 176.846.000 139.338.200
15 22.784.900 569.624.700 1.708.874.200 142.406.100 284.812.300 384.672.300
20 36.695.400 917.386.300 2.000.000.000 200.000.000 300.000.000 934.587.200
25 59.098.300 1.477.459.900 2.000.000.000 200.000.000 300.000.000 2.119.252.900
30 95.178.500 2.000.000.000 2.000.000.000 200.000.000 300.000.000