اعتماد شما، اعتبار ماست

09128893157 -33914990

 

 

 

 جهت دریافت پوشش های خود از راهنمای این بخش به شرح ذیل بهره مند گردند:

 

 

 

دریافت وام :

جهت دریافت وام پس از 2 سال از شروع بیمه نامه خود بعد از تماس با این نمایندگی مدارک خود را به شرح ذیل برای دریافت وام آماده نموده و برای ما ارسال می نمایید تا پس از دریافت چک وام برای شما ارسال گردد

  • اصل بیمه نامه 
 • کارت ملی بیمه شده و بیمه گذار

 

دریافت غرامت امراض خاص ، سرطان ، از کارافتادگی ، نقص عضو  و هزینه های پزشکی در اثر حادثه  :

جهت دریافت هزینه های بیماری همچون سرطان ، امراض خاص ، از کارفتادگی ، نقص عضو و هزینه های پزشکی در اثر حادثه بعد از تماس با این نمایندگی مدارک خود را به شرح ذیل برای دریافت این هزینه ها آماده نموده و برای ما ارسال می نمایید تا پس از دریافت چک این هزینه ها برای شما ارسال گردد

  • کلیه مدارک پزشکی 
  • اصل بیمه نامه
 • کارت ملی بیمه شده و بیمه گذار

 

دریافت سرمایه فوت به هر علت و سرمایه فوت به علت حادثه توسط وراث :

جهت دریافت سرمایه فوت به هر علت و سرمایه فوت در اثر حادثه بعد از تماس با این نمایندگی مدارک خود را به شرح ذیل برای دریافت این هزینه ها آماده نموده و برای ما ارسال می نمایید تا پس از دریافت چک این هزینه ها برای شما ارسال گردد

  • گواهی فوت 
  • جواز دفن
  • برگه پزشک قانونی
  • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
 • اصل بیمه نامه

 

بازخرید کردن بیمه نامه :

جهت بازخرید کردن بیمه نامه خود بعد از تماس با این نمایندگی مدارک خود را به شرح ذیل برای دریافت سرمایه خود آماده نموده و برای ما ارسال می نمایید تا پس از دریافت چک مربوط به این سرمایه برای شما ارسال گردد

  • اصل بیمه نامه 
 • کارت ملی بیمه شده و بیمه گذار