اعتماد شما، اعتبار ماست

09128893157 -33914990

 

 

روش چهارم : پرداخت از طریق دستگاه خود پرداز

در این روش بیمه گذار با مراجعه به دستگاه خود پرداز بانک ملت طی مراحل زیر قسط خود را پرداخت می نماید:

 

 

1) چنانچه کارت سایر بانک ها را دارا هستید به شرح ذیل اقدام می فرمایید

 

انتقال وجه ———- انتقال به سایر کارتها ———- وارد کردن شماره کارت بیمه ایران——— وارد کردن مبلغ قسط ———- وارد کردن شناسه واریز

 

 

2) در صورتی که کارت بانکی شما مربوط به بانک ملت باشه به شرح ذیل اقدام می فرمایید

 

انتقال وجه ———- انتقال به حساب های متمرکز ———- وارد کردن شماره حساب بیمه ایران ———- وارد کردن مبلغ قسط ———- وارد کردن شناسه