اعتماد شما، اعتبار ماست

09128893157 -33914990

بیمه عمر و حوادث گروهی

    شرکت بیمه ایران  بیمه نامه عمر و حوادث گروهی را با شرایط و مزایای خاص در اختیار موسسات و شرکتها قرار دهد. امور رفاهی شرکتها می توانند با توجه به هزینه اندک این نوع بیمه ها، از مزایای ارزشمند آن جهت آرامش خاطر و رفاه کارکنان استفاده کنند. با استفاده از بیمه های عمر و حوادث گروهی، در صورت فوت به هر علت و یا وقوع حوادث گوناگون برای کارکنان، مبلغ سرمایه تعیین شده از طرف بیمه گذار در زمان انعقاد قرارداد و یا در صدی از آن(در زمان وقوع نقص عضو) ، به وراث آنها پرداخت خواهد شد.

* تعهدات شرکت بیمه سامان در این بیمه نامه شامل فوت بهر علت، نقض عضو، از کار افتادگی دائم به صورت کلی و جزئی ناشی از حادثه می باشد.

* نرخ حق بیمه در این نوع بیمه نامه پائین بوده و با حق بیمه اندک سرمایه فوت مناسبی برای مجموعه افراد تحت پوشش فراهم میگردد. بیمه حوادث گروهی با تخفیف قابل توجهی نسبت به بیمه های انفرادی قابل صدور است. بیمه عمر و حوادث گروهی در شرکت بیمه سامان جهت پوشش بیمه های عمر و حوادث کارکنان، موسسات، سازمان ها، شرکتها، کارخانجات، کارگاه ها و ... با شرایط زیر صادر میگردد:

 

الف: بیمه عمر گروهی(فوت به هر علت)

     موضوع این بیمه نامه عبارت از پوشش فوت به هر علت اعم از حادثه و غیر حادثه بیمه شده با شرایط زیر می باشد: 
    - حداکثر سن در بیمه عمر گروهی 70سال تمام می باشد. 
    - نرخ حق بیمه براساس میانگین سنی گروه تعیین میگردد.


مزایای قرارداد بیمه عمر گروهی نسبت به بیمه عمر زمانی انفرادی 
  *  پائین بودن نرخ حق بیمه بر اساس میانگین سنی نسبت به نرخ حق بیمه مشابه همان سن در انفرادی 
  *  یکسان بودن نرخ کلیه افراد 
  *  تقسیط حق بیمه سالانه 
  *  امکان افزایش و کاهش در گروه بیمه شدگان 
  *  عدم انجام آزمایشات پزشکی بیمه شدگان

 

ب: بیمه حوادث گروهی

     موضوع این بیمه نامه عبارت از پوشش فوت و نقض عضو ، از کار افتادگی و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه بیمه شده ، با شرایط زیر می باشد: 
     حداکثر سن در بیمه حوادث گروهی 75سال است .
     پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه به صورت الحاقیه صادر میگردد و تعداد بیمه شدگان این الحاقیه می بایست مساوی تعداد بیمه شدگان پوشش فوت و نقض عضو و ازکار افتادگی باشد.  
     تقسیط حق بیمه سالانه 
     سرمایه هزینه پزشکی معادل 10درصد سرمایه فوت تعیین میگردد.
     نرخ حق بیمه بر اساس فعالیت شغلی بیمه گذار میباشد. 


     شرايط مشترک :
     - سرمایه بیمه می تواند به صورت مبلغی ثابت و یا ضریبی از حقوق ماهانه بیمه شده تعیین گردد.
     - جهت افراد از کار افتاده کامل و دائم بیمه نامه عمر و حوادث گروهی صادر نخواهد شد.
     - حداقل تعداد بیمه نامه های عمر و حوادث گروهی 20نفر می باشد.
     - در این نوع بیمه نامه می بایست حداقل 75درصد کل کارکنان بیمه گذار تحت پوشش قرار گیرند.